اثرات مثبت پلت

تلفن فروش:09379596866 – 09111969303 پناهی شاد

پلت کردن جیره طیور در مقایسه با جیرههای فرایند نشده اردیباعث بهبود هضم دان عدم تفکیک اجزاء جیره بهبود کیفیت باکتریو لوژی افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل می گردد بخشی از بهبود در عملکرد پرنده در افزایش مصرف دان است اگر پلت از کییت خوبی برخوردار باشداین عملکرد بهتر خواهد شد.

یک جیره با کیفیت خوب پایداری زیاد و ذرات ریز کمتری داردپایداری کم باعث شکستن وانباشته شدن ذرات ریز در جیره و این امرمنجر به انباشته شدن ذرات ریز رشد ضعیفتر و افزایش ضریب تبدیل(FCR)رادربرخواهد داشت.

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

کلمان کلیدی:دان پلت با کیفیت تولید پلت تاثیر دان پلت مزایای دان خوب توزیع دان پلت  مزایای دان پلت حمل و نقل دان پلت فروش دان پلت ارسال دان پلت عرضه دان پلت جذب دان پلت.

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه